HASIN'NY FANAHY ATO AMIN'NY FITSABOAN-TAFITRA

Spiritual Significance Threshing Floor

HASIN'NY FANAHY ATO AMIN'NY FITSABOAN-TAFITRA

Hevitra ara-panahy ny famoloana.

Famakiana varimbazaha tamin'ny andron'ny Baiboly.ny t gorodona famoloana voalaza ao amin'ny maro toerana ao amin'ny Baiboly . Io no toerana isarahana ny varimbazaha amin'ny voam-bary. Fa ao amin'ny tandindona amin'ny Baiboly , izy koa dia mijoro ho an'ny toerana iray an'ny fanamasinana sy fahafaham-baraka . Jesosy dia nambaran'i Joany Batista fa: Ilay hanao batisa amin'ny Fanahy Masina sy ny afo. Hanadio ny famoloana izy ka handoro ny akofa amin'ny afo tsy maty (Lioka 3: 16-17).

Ny famoloana dia ny toerana izay diovin'ny fontsika amin'ny asan'ny Fanahy. Ary ny fo madio dia afaka mihaona amin'Andriamanitra sy mahatakatra ny feony, araka ny faminanian'i Isaia eto. Ary Davida nanota ka nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra, dia nanorina alitara teo am-pamoloana izy (2 Samoela. 24:18) . Tamin'ny farany dia naorina teo amin'ilay toerana ihany ilay tempoly. Andriamanitra dia maniry ny hanangana ny fiangonany eo amin'ny fototry ny fahafaham-baraka.

Araka izay nolazain'Andriamanitra tamin'i Solomona: Raha ny oloko, izay nanambarana ny anarako, hiankohoka sy hivavaka am-panetrentena ary hitady ny tavako ary hiala amin'ny lalan-dratsiny, dia hihaino avy any an-danitra aho ka hamela ny fahotany ary hahasitrana ny taniny. (2 Tant. 7:14). Tsy te hanangana ny fiangonany fotsiny Andriamanitra fa manasitrana sy mamerina ny tany indray! Fampanantena re izany!

Toeram-pandraisana akaiky ihany koa ny famoloana. Aiza no ahafahan'ny Fanahy Masina mifandray tsara kokoa amin'ny Fanahintsika noho ny fiarahana lalina Aminy? Aiza isika hitolo-batana amin'i Jesosy, ary afaka mitsoka ny kianjantsika Izy?

Ny fihaonana teo amin'i Rota sy i Boaza dia teo amin'ny famoloana (Rota 3: 3). Io fihaonana io dia tandindon'ny fihaonan'i Jesosy sy ny ampakariny. Te hanome ny Tenany ho antsika Izy rehefa manoa azy isika, fanasana re toa inona eto!

Tongava eo am-pamoloana, toy ny itondrana ny voa any. Ho avy izy miaraka amin'ny afony, ary ny firehetam-po vaovao ho azy dia hirehitra ao am-ponao.

Rihana famakiana / sary ao amin'ny Baiboly

Ny famoloana dia toerana ara-Baiboly sy sarivongana malaza ao amin'ny Baiboly. Ahoana no tokony hiheveran'ny olona izay tsy monina any ambanivohitra ny famoloana voa amin'ny Isiraely? Avelao aho hanomboka amin'ny voalohany.

Novonoina moramora ireo kitapom-boasary notapahina tamin'ilay fijaliana ary avy eo dia nampidirina tamin'ny ampondra ary nentina teo am-pamoloana mba hampirehareha azy ireo.

Indraindray ireo biby dia mavesatra avo sy malalaka ka mitovy amin'ny antontam-bary lehibe amin'ny tongotra efatra.

Ny famoloana dia fananana iraisan'ny tanàna iray manontolo. Toerana mafy sy matevina izy io, kokoa ny lembalemban'ny vatolampy. Samy nanana ny toerany teto amin'ity famoloana ity ny mponina tsirairay.

Toerana fatoriana koa

Matetika no nilaozana ireo trano nandritra ny fotoam-pamoloana, satria nandany andro sy alina teo amin'ny famoloana ny mpianakavy (Rota 3) Ny fijinjana orza no tonga voalohany. Avy eo ny fijinjana varimbazaha.

Tahon-katsaka. ny voa dia tsy maintsy hesorina amin'ny tahom-bary amin'ny famoloana

Fomba efatra famoloana.

1)

Nentin'ilay lehilahy mahantra ny ombiny nandroso sy nandroso teny ambonin'ny vary. Voahitsakitsaky ny kitron'ilay biby ela be ilay katsaka ka nesorina taminy ilay katsaka. Indraindray ny biby dia mitafy angotra. Tsy navela izany: tsy hasianao volo ny famoloana, hoy ny nosoratan'ny apostoly. Inona moa fa ny mpiasa ao amin'ny filazantsara dia mendrika ny karamany?

2)

Ireo olom-pirenena manan-katao kokoa dia manana antsamotady famoloana. Ity dia hazo fisaka matevina, ny eo ambaniny dia misy teboka maranitra kely vita amin'ny vy na vato. Drafitra biby no teritery ho azy. Nosintomina tany anaty mololo io sled io ka nahatonga ny voam-bary nivoaka tamin'ny sofina.

3)

Ho fanampin'ny famoloana, dia nisy fanosorana hafa koa: ilay antsoina hoe kodiaran-tsarety . Izy io dia varavarankely hazo toradroa nitaingina kodiarana hazo kely. Nisy karazana dabilio ho an'ny mpamily teo amin'io varavarankely io. Natosin'ny soavaly roa io kodiaran-tsarety io (Isa. 27:28). Io no fomba henjana indrindra amin'ny famakiana.

4)

Farany, nisy fomba fahefatra nanipazana ny varimbazaha (na aneta sy komina) miaraka amina hazo lava. Ao amin'ny Isa. 28:27 dia misy mahita ireto fomba famoloana ireto ao anaty lahatsoratra iray: Ny dill dia tsy voahosotra amin'ny lobolam-pamoloana ary tsy misy cogwheel mihorona ny komina, fa ny dill kosa hokapohina amin'ny hazo ary komina amin'ny tsorakazo Dill sy komina noho izany dia tokony hitandrina tsara amin'ny famoloana.

fanendasana

Rehefa nesorina tamin'ny tsimatra ireo voam-bary, dia nanomboka ny fandrahoana. Mba hahafahana misento dia mila rivotra ny olona ary izany no mahatonga azy io matetika amin'ny hariva rehefa mitsoka rivotra mangatsiatsiaka malefaka. Miaraka amin'ny fork, nariana ny volo, mololo, ary katsaka. Nianjera avy hatrany ny voany noho ny gravité.

Ireo mpivady mololo maivana kokoa dia nalain'ny rivotra ary nianjera tamin'ny tany hatrany ambany kokoa. Ny akofa maivana kokoa aza dia nianjera lavitra. Novongarina tao anaty trano fitehirizam-bokatra ny katsaka.

Siviliana, ahintsano ary ahintsano

Ny katsaka dia tsy maintsy nodiovina tamin'ny fasika sy grit. Ny sivana no nampiasaina tamin'izany. Taorian'ny fisokafana dia narahin'ny sieving na sivana. Nihontsina mafy tamin'ny sivana lehibe ilay voamaina. Ny grit sy ny vato dia tsy maintsy nilatsaka tamin'ny tany vokatr'izany, fa ny voa kosa tsy maintsy notehirizina.

Azo inoana fa nisy savaivony iray metatra io sivana io. Ny katsaka dia nampidirina sy natopatopin'ny tantsaha. Tsy ny fanadiovana sy ny fanadiovana intsony no tena zava-dehibe, fa ny fikororohana sy fikapohana ny voa. Fantatr'i Jesosy tsara ny fiasan'ny sivana.

Ahintsano: mangataka sary

Rehefa dinihina tokoa, dia hoy izy tamin'i Piera: Simona, Simona, nanandrana nanasivana anao toy ny vary i satana, fa nivavaka ho anao aho mba tsy hirodana ny finoanao. Eto ity sary ity dia ampiasaina amin'ny fakam-panahy lehibe. Ka dia natsipy etsy sy eroa i Simona ary taitra toy ny voa amin'ny sivana.

Ny fahatokiany an'i Jesosy dia tsy maintsy hiaritra fahatairana mafy. Haka fanahy mafy ny mpianatr'i Jesosy i satana ka hanontany tena izy ireo: i Jesosy ve no olona itoriany ny tenany? Tany Egypt, fito indraindray no nesorina. Mora kokoa ny nitoto ny voa tamin'izay. Ny vokany anefa dia ny molarin'ny egyptiana no simba vetivety.

Antsantsa

Ny shredding izay tsy mety amin'ny famahanana biby dia efa an'arivony taona lasa izay no nampiasaina, toy ny eto Catal Huyuk, ho fananganana trano fotaka. Sludge dia nafangaro tamin'ny mololo.

Ny vahoaka israelita dia niasa toy ny andevo tany Egypta ary tsy maintsy nanamboatra biriky sy nanangona ny hazomainty mololo

Taorian'ny fikosoham-bary sy sivana, dia nangonina ny fanapahana ny vodin-kazo hamelomana ny omby. Ny shredder izay tsy mety amin'izany dia satria mafy loatra ny vodivary mba hanafanana ny lafaoro na - afangaro amin'ny loam - natao mety hanaovana fanamboarana trano.

Ao amin'ny Eks. 5: 5-11 dia vakiantsika fa ny Isiraelita dia efa nanamboatra biriky taila tany Egypt tamin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fotaka Neily sy ny fanamainana azy avy eo. Natolotra aloha ny mololo, fa avy eo tsy maintsy nalain'izy ireo ihany!

Kafr

Farany nijanona ihany ilay akofa. Ny akofa sisa tavela dia nodorana. Ao amin'ny Baiboly dia misy firesahana momba ny akofa hodorana amin'ny afo. Tena tsy nisy dikany izany. Sarivongana malaza ao amin'ny Baiboly noho izany ny famoloana. Izy io dia toerana izay anasarahan'ny katsaka tsara amin'ny akofa tsy misy dikany, toy ny amin'ny fitsarana farany dia hisy fisarahana eo amin'ny olona. Saingy tsy misy fanamafisana izany.

Jesosy fanelanelanana

Ny fanamafisana dia ny fanelanelanana nataon'i Jesosy: nivavaka ho anao aho mba tsy hirodana ny finoanao Ahy. Ary avy eo nanampy Jesosy; Ary rehefa tafaverina ianao (izany hoe amin'ny fiainana andavanandro mahazatra) dia ampatanjaho ireo rahalahy. Azo atao izany fandikanteny izany sa tokony hieritreritra ny fiovam-pon'i Peter (NBG) ve isika sa ny fibebahan'i Peter (NBV)? Avy eo dia tsy maintsy mamaky; Raha nibebaka ianao, dia ampaherezo ireo rahalahy.

Hevitra ato Anatiny