Avana avana avo roa heny ao amin'ny Baiboly

Double Rainbow Meaning Bible

Avana avana avo roa heny ao amin'ny Baiboly

Ny dikan'ny avana roa sy ny majika .

Ny avana dia fisehoan-javatra optique sy meteorolojika manavaka ny tara-pahazavana amin'ny endriny, ary rehefa mamirapiratra hatrany ny masoandro dia mamirapiratra ao anaty ranonorana izy.

Arc misy maroloko miaraka amin'ny mena eo ivelany izy io ary volomparasy ao anatiny.

Ny filaharana feno loko dia mena, volomboasary, mavo, maitso, manga, indigo ary violet.

Ny anarany dia avy amin'ny angano grika, izay i Iris dia andriamanibavy nanompo tamin'ny naha-mpitory an'Andriamanitra azy.

Ny avana dia nanana dikany maro tamin'ny kolontsaina maro, ny tena fitoviana dia ny fifandraisany amin'ireo andriamanitra hatrany.

Ao amin'ny Baiboly kristiana , ny avana dia noforonina tany an-danitra toy ny mampanantena fa tsy hanao safodrano intsony Andriamanitra .

Ao amin'ny kolontsaina Yoruba, ny avana dia naseho ho mpitondra hafatr'Andriamanitra ho an'ny olombelona ihany koa amin'ny endrik'ilay andriamanitra Oxumare .

Ao Birmania, ny avana dia fanahy mampidi-doza, any India dia tsipìkan'ny zana-tsipìka masina voatifitra izy.

Ao amin'ny angano avaratra dia ny avana no tetezana naorin'i Odin avy any Midgard.

Tany Roma taloha, ny avana dia ilay akanjo miloko an'i Isis, mpitantana an'i Juno.
Ny vintana mahita avana dia azo ampitaina amin'ny ody, fotoana fohy aorian'ny fahitana azy.

Raha te hanao izany ianao raha mahita azy, ary amin'ity indray mitoraka ity dia alao sary an-tsaina izany faniriana izany, mieritrereta hatrany hahatratra ny toerana afaka manao majika, miaraka amin'ny labozia, emboka manitra, kristaly ary famosaviana.

Aza manondro ny avana mivantana mihitsy anefa ny rantsan-tànanao satria ho anao ny orana manaraka.

Any Irlandy, izay mahita avana ka mikasika ny tany dia hahita ny hareny, ny tavin-bolany.

Ny avana amin'ny maraina dia midika orana bebe kokoa amin'ny antoandro, fa ny avana izay miseho amin'ny faran'ny andro dia midika fa tsy misy intsony ny orana.

Sombina avana kely miseho eny amin'ny rahona rahona indraindray dia midika fa amin'ny tafiotra manaraka dia ho tanteraka ny fangatahanao.

Raha manjavona haingana dia haingana ny avana, efa antomotra ny toetrandro, ary toy izany koa ny fitiavana.

Ny avana dia mazàna midika fa efa hifarana ny orana.

Fa ho an'ny gnome, avana no fotoana mety hanaovana fangatahana sy fanaovana majia. Ary arakaraka ny ahatongavanao akaiky azy no mahasambatra kokoa anao.

Ho an'ny mpamosavy, ny avana dia nofy, ary manampy amin'ny fifantohana angovo amin'ny famosaviana tsara izany.

Inona no tandindon'ny avana ao amin'ny Baiboly

Taorian'ny safo-drano dia nandao ny sambofiara i Noa, ary nanangana fanekena taminy ny Tompo. Ny famantarana hita maso an'ity fifanarahana ity dia ny avana. Mametraka ireto teny ireto amin'ny vavan'Andriamanitra ny soratra masina: Izao no famantarana ny fanekena nataoko taminao sy amin'izay rehetra monina aminao, hatramin'ny taona rehetra: hapetrako any an-danitra ny tsipiko, ho famantarana ny fanekeko amin'ny tany, ary hotsarovako ny fanekeko aminao sy ny biby rehetra, ary ny safo-drano tsy handringana ny velona intsony (Genesisy 9: 12-15) . Inona no dikan'io tsipika io?

Rehefa firenena roa tamin'ny tontolo taloha, taorian'ny ady lava, dia tonga fihavanana; ny mpanjaka isam-bohitra dia nametraka ny tsangambato fiadiany teo amin'ny valindrihana amin'ny tranon'ny seza fiandrianana. Araka izany, ny tsipika dia nanamarina fa tonga soa aman-tsara ireo firenena roa tonta. Rehefa nahita ny avana teny amin'ny lanitra ny Isiraelita dia nieritreritra izy ireo tamin'ny fomba an'ohatra fa tsipik'Andriamanitra izany.

Tamin'izany no nahalalan'izy ireo fa nanantona ny tsipìkany tamin'ny rahona ny Tompo ary nanorina ny fandriam-pahalemana farany tamin'ny olony sy amin'ny zanak'olombelona manontolo.

Ny zavatra niainan'i Yahweh ho Andriamanitra mihavana amin'ny olony dia iray amin'ny mampiavaka ny fivavahana Isiraeliana. Natahotra an 'Andriamanitra ny olona taloha. Nihevitra an 'Andriamanitra ho toy ny fahavalo sy mpanohitra izy ireo. Fa kosa, ho an'ny Isiraely, Andriamanitra dia olona manome fiadanana ary manangana fifanekena amin'ny olony sy amin'ny tany manontolo hiarovana azy.

Ny faneken'Andriamanitra dia tsy voafetra ho an'ny Isiraely ihany; mandrakotra ny olona sy ny biby ary ny tany rehetra koa izy io. Ny zava-misy rehetra dia eo am-pelatanan'Andriamanitra, fa tsy ny hamotika azy, fa ny hanome azy fandriampahalemana sy fahatokisana. Ny avana dia mariky ny fifanekem-pihavanana napetrak'Andriamanitra amin'ny zavaboariny rehetra.

INONA NO ATAON'NY RAINBOW AO AMIN'NY BAIBOLY?

Matetika isika no mahita asa soratra maro momba ny avana ao amin'ny Baiboly ary mahita ny fifandraisany mivantana amin'ilay tondra-drano ary maka sary an-tsaina an'i Noa eo amin'ny tendrombohitra misy kijana maitso miaraka amin'ny fianakaviany manodidina sy toy ny SIGN (tsy) avana tsara tarehy ao amin'ilay drafitra.

Eny, mihoatra izany, ny teny ARC iris manana ny lanjany kokoa; ho Voninahitr'Andriamanitra Avo Indrindra. Raha tsy misy fanehoan-kevitra dia andao jerena ny dikany tsotra momba ny inona ny avana sy ny fanehoana azy ao amin'ny Tenin'Andriamanitra. Hotsarainao ny dikan'izany.

Ny avana dia trangan-javatra iray mitranga rehefa misy hazavana lavitra mamakivaky rano iray izay miendrika orana, etona na zavona. Miankina amin'ny zoro izay andalovan'ny hazavan'ny jiro amin'ny rano mitete, dia misy loko isan-karazany vinavinaina amin'ny endrika kodiaran'ny antsasaky ny kodiarana.

Taorian'ny safo-drano dia nilaza tamin'i Noa Andriamanitra fa ny avana dia ho famantarana hahatsiarovana fa tsy hisy safo-drano intsony handringana ny nofo rehetra ( Genesisy 9: 9-17 ), ary hoy Andriamanitra: Izao no famantarana ny fanekena izay ataoko eo anelanelako amiko sy ny zava-manan'aina rehetra izay eo aminao mandritra ny taonjato maro. sy ny tany. Ary hitranga fa rehefa mitondra rahona ambonin'izao tontolo izao aho dia ho hita eo amin'ny aloka ny tsipìkako. Ary hotsarovako ny fanekeko izay ho amiko sy ho amiko sy ny zava-manan'aina rehetra, dia ny nofo rehetra; ary tsy hisy safo-drano intsony handrava ny nofo rehetra.

Raha ny filazan'i Exequiel dia toy ny amin'ny avana izay mijery ny rahona amin'ny andro orana dia toy izany koa ny fijery ny famirapiratana… ny amin'ny voninahitr'i Jehovah ( Ezekiela 1.28 ), ary hitako ny fijery azy toy ny varahina manelatrelatra, tahaka ny fijery ny afo ao anatiny, hatramin'ny sisin'ny valahany mankany ambony; ary hatramin'ny valahany hatrany ambany dia hitako fa toy ny afo izy io ary misy mamirapiratra manodidina azy. Tahaka ny fijery ny avana eny amin'ny rahona amin'ny andro orana, dia toy izany koa ny fijerin'ny mazava manodidina.

Nahita manodidina ny seza fiandrianana i John, avana iray ary anjely manana avana ambonin-dohany ( Apôk. 4: 3; 10: 1 ). Ny fijerin'ilay nipetraka dia nitovy tamin'ny vato jaspa sy karnelia, ary manodidina ny seza fiandrianana dia nisy avana nitovy endrika tamin'ilay emeraoda dia hitako fa nisy anjely matanjaka hafa nidina avy tany an-danitra, nofonosina rahona, ary avana teo ambonin'ny lohany. Ny tavany dia tahaka ny masoandro, ary ny tongony tahaka ny andry afo.

Ary koa. Tsy ny avana ihany no voatonona ao amin'ny Genesisy fa amin'ny faritra maro hafa amin'ny Tenin'Andriamanitra. Tsy mariky ny fanekempihavanana fotsiny fa an'ny Fahalalahana sy Voninahitra; Amin'ny maha zava-misy mahaliana ny sasanyrabymariho fa ny avana dia amin'ny lalana mivadika mankany amin'ny tany, satria ny mpiady iray mampidina ny tsipìkany rehefa tsy mampiasa azy intsony izy, izay mariky ny fandriam-pahalemana ary manazava amin'ny heviny nydikany ara-panahytena mahaliana izany.

Hevitra ato Anatiny